Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz na produkty objęte gwarancją należy kierować w jeden z poniższych sposobów:

  • wysyłając wypełnione zgłoszenie reklamacyjne na adres:


Reklamacje Samochodoweakcesoria.pl
RJ moto Rafał Gurgul
ul. Czarnieckiego 28
33-340 Stary Sącz

  • wysyłając skan wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy: reklamacje@samochodoweakcesoria.pl

W celu rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Samochodoweakcesoria.pl
RJ moto Rafał Gurgul
ul. Czarnieckiego 28
33-340 Stary Sącz
z dopiskiem REKLAMACJA


Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych Klient zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia.